Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Term Omschrijving
Account het gratis lidmaatschap op grond waarvan het Lid toegang krijgt tot de interactieve onderdelen van de Website.
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden.
Berichtenbox de service berichtenbox die leden kunnen gebruiken om berichten naar elkaar te sturen op onze Website.
Community alle leden die hebben deelgenomen aan het aanmaken of reageren van een topic op ons forum.
Content alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van GamersGalaxy of de Leden zoals bijvoorbeeld berichten, beoordelingen, moderaties, advertenties, illustraties, video- en geluidsfragmenten en foto’s.
GamersGalaxy de onderneming gevestigd aan de Spaanderstraat 78 te Berghem.
Guilds groepen van leden die gebruik maken van onze Guilds functionaliteit.
Inloggegevens de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Lid
Lid de natuurlijke persoon die van GamersGalaxy.nl een Account heeft ontvangen.
Sanctie een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van het Lid.
Team de personen in dienst van of als vrijwilliger werkzaam voor GamersGalaxy.
Website het geheel van webpagina’s, software, databanken, services (zoals bijvoorbeeld IRC) en door GamersGalaxy geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam gamersgalaxy.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen (zoals bijvoorbeeld gamersgalaxy.de)

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen GamersGalaxy en het Lid en op ieder gebruik van de Website door het Lid.

2.2 GamersGalaxy mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Het Lid wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op de Website de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien het Lid ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Website, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.

3. Registratie voor een Account

3.1 Het aspirant-Lid kan een Account aanvragen door het registratieformulier in de Website volledig in te vullen en te versturen naar GamersGalaxy.

3.2 Het Account komt tot stand nadat GamersGalaxy een wachtwoord en een verificatielink heeft toegestuurd naar het door het aspirant-Lid opgegeven e-mailadres waarmee het aspirant-Lid zijn Account kan activeren.

3.3 GamersGalaxy behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld indien er sprake is van een Sanctie.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Het Lid staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 Het Lid zal GamersGalaxy onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.

3.6 Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat GamersGalaxy de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.

4. Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

4.1 Het Lid dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door GamersGalaxy mag worden verwacht van een zorgvuldig Lid.

4.2 In het bijzonder zal het Lid:

i. zich houden aan de “netiquette” regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);

ii. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;

iii. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen, waaronder aanwijzingen van het Team;

iv. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van GamersGalaxy of derden;

v. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Leden of bezoekers van de Website;

vi. geen spam of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Leden of bezoekers van de Website;

vii. geen Content van GamersGalaxy of andere Leden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;

viii. geen Malware verspreiden;

ix. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) de Website en Content van Leden gebruiken;

x. de beveiliging van GamersGalaxy niet ontwijken of verwijderen.

4.3 Het Lid is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op de Website worden geplaatst. GamersGalaxy adviseert het Lid om geen persoonlijke informatie op de Website te plaatsen zoals adresgegevens, telefoonnummers of financiële informatie.

4.4 Het Lid erkent dat GamersGalaxy niet verplicht is om actief Content van Leden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op de Website te controleren of te monitoren. GamersGalaxy staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Leden.

4.5 Indien GamersGalaxy of het Team vaststelt dat bepaalde Content van Leden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan GamersGalaxy dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. GamersGalaxy of het Team mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van de Website te waarborgen. GamersGalaxy en het Team zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 Het Lid mag (ter uitsluitende beoordeling van GamersGalaxy) geen Content op de Website plaatsen:

i. die (seksueel) intimiderend, beledigend, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;

ii. waarin piramidespelen of kettingbrieven worden gepromoot;

iii. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Leden of bezoekers van de Website schendt;

iv. waarin een foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;

v. waarin illegale software wordt aangeboden of gevraagd;

vi. waarin hardware of consumentenelektronica wordt aangeboden of gevraagd die door middel van of in verband met een strafbaar feit zijn verkregen;

vii. voor reclame- of marketingdoeleinden.

4.7 Indien het Lid meent dat een ander Lid of een bezoeker van de Website handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij GamersGalaxy hiervan op de hoogte stellen door de DPO een bericht te sturen.

4.8 Indien het Lid naar het oordeel van GamersGalaxy geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van het bepaalde in artikel 4.6 sub vii, is het Lid aan GamersGalaxy zonder dat een aanmaning of een andere voorafgaande verklaring vereist is telkens voor elke niet-nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.500,- (vijftienhonderd Euro). Deze boete komt GamersGalaxy toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen van GamersGalaxy, daaronder mede begrepen het recht op nakoming en het recht op schadevergoeding naast de boete.

5. Sancties

5.1 Het Team kan een Sanctie opleggen aan het Lid indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Onverminderd enig andere recht van GamersGalaxy op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien het Lid in strijd handelt met artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, GamersGalaxy gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

i. door het Lid geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;

ii. het Lid de toegang tot de Website te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en de Account van het Lid op te heffen.

5.3 GamersGalaxy en het Team zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met een opgelegde Sanctie.

6. Berichtenbox

6.1 De berichtenbox is een dienst die wordt aangeboden voor onze leden. Berichten worden versleuteld opgeslagen in onze databank. Inzage in deze berichten zal in beginsel alleen gedeeld worden tussen de twee leden.

6.2 Leden dienen zich te houden aan de daarbij geldende gedragsregels en onze voorwaarden voor privacy.

6.3 Een verzoek tot inzage kan worden ingediend bij onze DPO. De DPO zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

7. Licentie en intellectuele eigendom

7.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt het Lid in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste content.

7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op de Website en de door GamersGalaxy geplaatste content berusten uitsluitend bij GamersGalaxy of haar licentiegevers.

7.3 Het Lid mag de op de Website opgenomen content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) de website is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GamersGalaxy en/of het betreffende Lid.

Door het plaatsen van content op de Website;

i. verleent het Lid onherroepelijk toestemming aan GamersGalaxy om deze content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via de Website of andere online of print media van GamersGalaxy; ii. verleent het Lid toestemming aan andere Leden en bezoekers van de Website om deze content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;

7.4 Het Lid garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. Het Lid vrijwaart GamersGalaxy, het Team en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door het Lid geplaatste content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

8. Privacy

8.1 Wij verwerken de accountgegevens die nodig zijn om het Account en de daarbgit stij horende Content in stand te houden voor de Website.

8.2 Het Lid staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat het Lid er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op de Website te publiceren.

8.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag het Lid geen persoonsgegevens van andere Leden verwerken of anderszins gebruiken. Het is het Lid in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.

9. opheffen account

9.1 Het opheffen van uw account kan door een bericht te sturen naar onze DPO onder vermelding van de gebruikersnaam van het Account van het Lid. De DPO zal in beginsel binnen zes weken op een verzoek tot opheffen reageren.

9.2 Door het Lid geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd. GamersGalaxy zal de aan het Account gekoppelde gegevens anonimiseren zodat de Content niet langer naar het Lid herleidbaar zijn.

9.4 GamersGalaxy en het Team zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van het Lid in verband met het opheffen van een Account om welke reden dan ook.

10. Aansprakelijkheid

10.1 GamersGalaxy en haar Team zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, kosten of acties van leden of derden door het gebruik van onze Website.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 13 September 2020